Hamburg-Dortmund mit Stadionwurst

img_5438 img_5437 img_5436 img_5426 img_5425 img_5424 img_5591 img_5590 img_5589 img_5588   img_5585 img_5584 img_5583 img_5582  img_5580 img_5579      img_5571 img_5570 img_5566 img_5563 img_5561 img_5559   img_5554    img_5547 img_5546  img_5544 img_5543   img_5540 img_5538 img_5537 img_5535 img_5534 img_5533 img_5532 img_5531 img_5530 img_5529 img_5528   img_5525 img_5524 img_5522 img_5521 img_5520 img_5517 img_5516 img_5515 img_5514 img_5513 img_5512 img_5510 img_5509 img_5508 img_5507 img_5506 img_5505 img_5504 img_5503 img_5502 img_5501 img_5499 img_5498 img_5495 img_5493 img_5492 img_5491  img_5488 img_5487 img_5486 img_5485 img_5484 img_5483 img_5481 img_5480 img_5479 img_5478 img_5477 img_5476 img_5475 img_5474 img_5473 img_5472  img_5470 img_5469 img_5468 img_5465 img_5463 img_5462 img_5460  img_5457 img_5456 img_5455  img_5453 img_5452 img_5451 img_5449 img_5447 img_5446 img_5445 img_5444 img_5443 img_5442